Modernizacja gospodarstw rolnych

Modernizacja gospodarstw rolnych to wsparcie mające na celu wzrost rentowności i konkurencyjności gospodarstw rolnych w rozwoju produkcji prosiąt, mleka krowiego i bydła mięsnego, operacji związanych z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu oraz nawodnienia w gospodarstwie rolnym.

O pomoc może się ubiegać rolnik posiadający gospodarstwo rolne w rozumieniu Kodeksu cywilnego o powierzchni użytków rolnych co najmniej 1 ha i kierujący nim.

W pierwszym z wymienionych powyżej obszarów, wielkość ekonomiczna gospodarstwa uprawnionego do uzyskania pomocy stanowi wartość co najmniej 13 000 euro i nie może być większa niż 250 000 euro. W drugim z nich pomoc może zostać przyznana o ile w gospodarstwie utrzymywane jest minimum 25 krów lub 15 krów i w dniu realizacji operacji do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną zostanie osiągnięty próg co najmniej 25 krów i wielkość ekonomiczna gospodarstwa uprawnionego do otrzymania pomocy jest nie większa niż 200 000 euro.

Gdy o pomoc na inwestycję związaną z rozwojem produkcji mleka krowiego ubiega się młody rolnik, może ona zostać przyznana nawet wówczas, gdy krowy nie są tam utrzymywane lub jest ich mniej niż 15. W takiej sytuacji, wielkość ekonomiczna gospodarstwa uprawnionego do uzyskania pomocy stanowi równowartość minimum 13 000 euro, a w skutek realizacji operacji do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną zostanie osiągnięty próg minimum 25 krów.

W obszarach trzecim i czwartym, wielkość ekonomiczna gospodarstwa rolnego uprawnionego do uzyskania pomocy stanowi równowartość minimum 13 000 euro i jest nie większa niż 200 000 euro.

Jeżeli rolnik posiada gospodarstwo o powierzchni 300 000 hektarów, nie może się ubiegać o pomoc w ramach instrumentu wsparcia, jakim jest modernizacja gospodarstw rolnych.

Gdy do czynienia mamy z grupą rolników, warunek posiada gospodarstwa musi zostać spełniony przez każdego z nich. Dopuszczalna jest sytuacja, w której gospodarstwo nie musi posiadać wymaganej minimalnej wartości ekonomicznej. Dotyczy to sytuacji, jeżeli osiągnie takową w wyniku realizacji operacji lub gdy suma wielkości ekonomicznej gospodarstw rolników tworzących grupę wynosi minimum 15 000 euro.

Gdy beneficjent posiada więcej niż jedno gospodarstwo rolne, warunki kwalifikowalności, takie jak liczba krów, wielkość ekonomiczna i wymagana maksymalna powierzchnia ustala się poprzez ich zsumowanie.

Dla gospodarstw specjalizujących się w chowie drobiu nie jest przewidziane wsparcie. Warunek stanowi produkcja ekologiczna lub operacja polegająca na zmianie sposobu chowu z konwencjonalnego na ekologiczny.

Maksymalna wysokość pomocy udzielanej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne nie może przekroczyć 900 000 złotych w przypadku operacji realizowanej w ramach pierwszego z wymienionych obszarów i 500 000 złotych, gdy do czynienia mamy z operacją realizowaną w ramach trzech pozostałych obszarów.