Dopłaty do nawozów

Premier Mateusz Morawiecki razem z Wicepremierem, Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henrykiem Kowalczykiem zaprezentowali w czasie konferencji odbywającej się 21 kwietnia w miejscowości Załęże Duże informację dotyczącą zasad naboru wniosków o przyznanie dofinansowania do zakupu nawozów. Od 25 kwietnia można je składać w Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego.

Pomoc jest skierowana do producenta rolnego, któremu nadany został numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, gospodarstw rolnych i wniosków o przyznanie płatności, który jest mikroprzedsiębiorstwem, małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia nr 702/2014, któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami rynku wywołanymi przez epidemię COVID — 19, który do dnia złożenia wniosku przedłożył wniosek o przyznanie płatności w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w 2022 roku.

Pomoc jest przeznaczona na dofinansowanie zakupu nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez od podmiotów prowadzących działalność w zakresie obrotu lub sprzedaży nawozów w okresie od 1 września 2021 roku do 15 maja 2022 roku.

Pomoc jest przyznawana w drodze decyzji kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego na jego wniosek złożony na formularzu udostępnionym na stronie internetowej ARiMR.

Wniosek składa się w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2022 roku w Biurze Powiatowym ARiMR właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego.

Dopłaty do nawozów stanowią iloczyn deklarowanej przez producenta rolnego we wniosku o przyznanie płatności w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego powierzchni upraw rolnych, jednak nie więcej niż 50 ha I stawki pomocy w wysokości: 500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem traw na gruntach ornych, łąk i pastwisk oraz 250 zł na 1 ha powierzchni łąk i pastwisk oraz traw na gruntach ornych, z wykluczeniem powierzchni, na które przyznana została pomoc finansowa w ramach działania objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 — 2020 za realizację zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych, w ramach których obowiązuje całkowity zakaz nawożenia.

Dopłaty mogą być również iloczynem liczby ton nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe oraz wapno nawozowe zawierające magnez, które zostały zakupione w okresie między 1 września 2021 roku a 15 maja 2022 roku oraz różnicą średniej ceny za 1 tonę nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe oraz wapno nawozowe zawierające magnez, które zostały zakupione w okresie między 1 września 2021 roku a 15 maja 2022 roku oraz średniej ceny określonego typu nawozu mineralnego ogłoszonej przez ministra właściwego do spraw rolnictwa w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu lub wynikającej z faktur czy innych dokumentów księgowych o równoznacznej wartości dowodowej, które dokumentują zakup nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez w okresie od 1 września 2020 roku do 15 maja 2021 roku.