Szkody łowieckie

Mianem szkód łowieckich określa się szkody wyrządzone w uprawach oraz płodach rolnych przez łosie, dziki, daniele, jelenie oraz sarny i takie, do których doszło podczas wykonywania polowania.

Odpowiedzialność finansową za szkoły łowieckie ponosi między innymi dzierżawca danego obwodu łowieckiego lub jego zarządca. Dotyczy to szkód wyrządzonych przez sarny, dziki, jelenie oraz daniele na obszarach obwodów łowieckich polnych oraz leśnych. Dzierżawca jest wówczas zobowiązany do wypłaty odszkodowania w terminie 30 dni od sporządzenia protokołu ostatecznego szanowania szkody, od którego nie zostało wniesione odwołanie lub od momentu doręczenia decyzji Nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

Kolejnym podmiotem ponoszącym odpowiedzialność finansową za szkody łowieckie jest Skarb Państwa. W przypadku szkód, jakie zostały wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną opieką, na obszarach obwodów łowieckich leśnych, odszkodowanie jest wypłacane przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, ze środków budżetu państwa. Jeżeli chodzi natomiast o szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną, na obszarach obwodów łowieckich polnych i obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich oraz wyrządzonych przez sarny, dziki, jelenie oraz daniele na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich, odszkodowanie wypłaca zarząd województwa, ze środków budżetu państwa.

O odszkodowanie za szkodę łowiecką może wystąpić poszkodowany — właściciel czy posiadacz gruntu rolnego, na terenie którego doszło do wystąpienia szkody. W praktyce bardzo często do czynienia mamy jednak z sytuacją, w której właściciel gruntu nie jest równocześnie właścicielem uprawy. W takiej sytuacji, uprawnionym do występowania o odszkodowanie jest posiadacz gruntu będący równocześnie właścicielem uprawy na tymże gruncie. Właściciel gruntu nie może wówczas wystąpić o odszkodowanie, co wynika z tego, że uprawa na gruncie nie jest jego własnością.

Wniosek o szacowanie szkód składa się w formie pisemnej do dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego, w terminie pozwalającym na dokonanie szacowania szkód. Powinien on zawierać imię i nazwisko lub nazwę, adres miejsca zamieszania lub adres i siedzibę oraz numer telefonu poszkodowanego, a także wskazanie miejsca wystąpienia szkody i rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego.

Za szacowanie szkód i ustalanie wysokości odszkodowania odpowiada zespół, w skład którego wchodzi przedstawiciel wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego, przedstawiciel dzierżawy lub zarządca obwodu łowieckiego oraz poszkodowany.

Jeżeli chodzi o terminy obowiązujące w procedurze zgłaszania i szacowania szkód, wniosek o szacowanie szkody powinien zostać zgłoszony w możliwie jak najkrótszym terminie od czasu jej wystąpienia. Oględziny powinny zostać dokonane niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od momentu otrzymania wniosku o szacowanie szkody.